Download Inschatting van de bijdrage van houtverbranding door burgers aan luchtverontreiniging in ... PDF

Inschatting van de bijdrage van houtverbranding door burgers aan luchtverontreiniging in ...
Name: Inschatting van de bijdrage van houtverbranding door burgers aan luchtverontreiniging in ...
Pages: 159
Year: 2017
Language: English
File Size: 6.79 MB
Downloads: 0
Page 3

Managementsamenvatting II MANAGEMENTSAMENVATTING + Om een beeld te krijgen van de impact van houtverbranding door particulieren voerde VITO in opdracht van VMM een studie uit in een woonwijk in Dessel. Daarbij werden zowel metingen in omgevingslucht als in enkele schouwen uitgevoerd. Vooraf werden de inwoners ook bevraagd naar hun stookgedrag. + Twee verschillende methoden om houtverbranding in te schatten (via de tracer levoglucosan op filters en via BC WB met een AE33 monitor) bleken zeer goed te correleren. Dit betekent dat de AE33 monitoren de rol van levoglucosan bepalingen op termijn kunnen vervangen. + De omrekeningen vanuit de twee methoden naar de totale bijdrage van houtverbranding aan fijn stof gaan momenteel nog gepaard met een vrij grote onzekerheid en moet verder onderzocht worden. + Afhankelijk van de gebruikte methode en omrekening varieert de totale bijdrage door houtverbranding in de onderzochte wijk tussen 4,5 en 15,0 g/m 3 en 17 en 54 %. Wanneer we voor beide methoden de meest waarschijnlijke omrekening hanteren vinden we dat 1/3 e van het PM 10 toe te schrijven is aan houtverbranding. + De uitgevoerde emissiemetingen tonen aan dat er een vrij grote range zit op emissies bij particulieren. De gevonden waarden zijn wel vergelijkbaar met de in de literatuur beschreven emissiefactoren. + Over het relatief aandeel van lokale, regionale en buitenlandse bijdrage aan fijn stof door houtverbranding kunnen er momenteel weinig uitspraken gedaan worden en is er nog verder onderzoek nodig.


Page 4

Samenvatting III SAMENVATTING Deze studie werd uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van het effect van houtverbranding door particulieren op de luchtkwaliteit in Vlaanderen. In een woonwijk werden zowel immissiemetingen uitgevoerd voor relevante parameters, als emissiemetingen om de bronnen te karakteriseren en een enqu te om gebruik van houtverbranding en gerelateerde hinder na te gaan. Deze studieopdracht omvatte: 1. Het opstellen van plan van aanpak en selectie meetlocaties. 2. Het uitvoeren van een enqu te bij de burgers in de woonwijk over houtverbruik en hinder door houtstook. 3. Het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen in een woonwijk met gekende bronnen van houtverbranding, waarbij verschillende luchtkwaliteitsparameters in kaart gebracht worden volgens state of the art meettechnieken. 4. Het uitvoeren van emissiemetingen aan schouwen van houtkachels Onderstaande figuur geeft schematisch de verschillende deelpakketten van de studie weer.


Page 5

Samenvatting IV Meetopzet en studiegebied Het geselecteerde studiegebied bevond zich in Dessel. Ten W van de gewestweg N18 en ten N van het kanaal Bocholt Herentals en ten ZO van het centrum van Dessel. De bijdrage van houtverbranding werd bepaald op basis van twee verschillende methoden: de tracermethode met levoglucosan en de Aethalometer methode op basis van de AE33 (zie schema hieronder). PM 10 werd bemonsterd met een filterbemonsteraar (Leckel 2,3 m 3 /h) en de filters werden na weging geanalyseerd op levoglucosan, PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen), EC (Elemental Carbon) en OC(Organic Carbon). BC (Black Carbon) werd gemeten met een multi wavelength Aethalometer (AE33) en op basis van verschillende golflengten werd de bijdrage aan houtverbranding bepaald. Omgevingsmetingen werden uitgevoerd op drie locaties in het woongebied (A, B, C) en een achtergrondlocatie (op het VITO domein, locatie E). De lokale bijdrage" op locaties A, B en C in het studiegebied werden berekend uit het verschil van de concentratie gemeten op de respectievelijke locaties (A, B en C) en de achtergrondlocatie E. op het ogenblik van de meetcampagne was er een omleidingsweg langs locatie B, waardoor deze meer door verkeer be nvloed werd. I n h et studiegebied werden emissiemetingen op drie verschillende houtverwarmingsinstallaties uitg evoerd: 2 cassettes en 1 kachel (locaties 1, 2 en 3). Bij n van de houtverwarmingsinstallaties werd een herhaalde meting uitgevoerd met een andere houtmix (locatie 1_b). De gebruikte houtsoorten waren respectievelijk den (1), den en beuk (1_b), eik (2) en den (3).


Page 6

Samenvatting V Resultaten enqu te De respons van de bu urt enqu te was vrij hoog met 67% (52 van de 77). Uit de antwoorden bleek dat 44% (22) hout als brandstof gebruikt meestal in de vorm van blokken hout en de meest gebruikte verwarmingsbronnen zijn een cassette (57%) en een kachel (30%). De meeste respondenten antwoordden dat ze de geur van houtverbranding in de buurt waar nemen; respectievelijk 29% en 31% antwoordde dat ze zelden" of regelmatig" geur van houtverbranding waarnemen. De meeste mensen vinden de geur niet storend. Resultaten omgevingsmetingen Tijdens de meetcampagne lagen de concentraties PM 10 vrij laag (gemiddelden tussen 15,7 en 18,7 3 ). Vijftien filters op elk van de locaties werden geselecteerd voor analyse van PAK, houtverbrandingstracers levoglucosan(L), mannosan (M), galactosan(G), elementair koolstof (EC) en organisch koolstof (OC). De gemiddelde PM 10 concentraties voor deze geselecteerde filters lagen hoger (tussen 23,8 en 26,3 3 ) en was meer in overeenstemming met de gemiddelde PM 10 concentratie over alle Vlaamse meetstations over alle wintermaanden voor de periode 2011 2015 (28,2 3 ). De gemiddelde concentratie van levoglucosan bedroeg 353 ng/m 3 op de achtergrondlocatie en lag tussen 403 435 ng/m 3 in het studiegebied. De waarden zijn vrij hoog in vergelijking met andere Europese studies en iets hoger dan de meeste eerder gemeten waarden in Vlaanderen. De concentraties in Dessel zijn van dezelfde grootteorde als gemeten tijdens een wintercampagne (PAK studie van LNE, Koppen et al, 2016) in Menen en Genk. Op 19/1/16 werd in Dessel 695 808 ng/m 3 gemeten en 620 938 ng/m 3 in Genk. Op 21/1/16 werd in Dessel tussen 752 897 ng/m 3 gemeten en respectievelijk 285 444 ng/m 3 ; 500 746 ng/m 3 en 783 ng/m 3 in Genk, Menen en Houtem. Op basis van de L/G verhouding werd het aandeel zacht hout geschat op gemiddeld 84 88%. Dit is hoger dan eerdere waarden gemeten in Vlaanderen. Deze waarde ligt hoog, hoewel uit de enqu te naar voor kwam dat zowel hard als zacht hout gebruikt werden in het studiegebied. De hoge schatting kan te wijten zijn aan onzekerheden op de berekeningen of de analyse. De gemiddelde EC en OC concentraties lagen tussen 0,72 en 1,43 3 voor EC, en 4,98 en 6,28 3 voor OC. De EC concentratie lag op de locaties in het studiegebied gemiddeld 64 tot 100% hoger in vergelijking met de achtergrondlocatie. De relatief grote verschillen bij de EC concentratie zijn vooral te wijten aan de lokale verkeersbijdrage. De OC concentratie lag gemiddeld 14 tot 26% hoger op de locaties in het studiegebied in vergelijking met de achtergrondlocatie. De lokale bijdrage (concentratie in het studiegebied verminderd met de achtergrondlocatie) voor OC ligt tussen 0,68 0,55 en 1,29 0,80 3 en voor EC bedraagt deze tussen 0,46 0,61 en 0,72 0,86 3 . 1 De gemiddelde B(a)P concentratie lag tussen 0,62 en 0,79 ng/m 3 . De B(a)P concentraties in het studiegebied lagen gemiddeld 0,03 0,18 ; 0,16 0,25; 0,09 0,12 ng/m 3 hoger op locaties A, B en C in vergelijking met de achtergrondlocatie. De som van de PAK volgt dezelfde trend als B(a)P. De 1 (68% betrouwbaarheidsinterval)


Page 7

Samenvatting VI meest voorkomende PAK op alle locaties zijn chryseen, benzo(b)fluorantheen, benzo(ghi)peryleen en vervolgens ook benzo(a)pyreen en indeno(1,2,3 cd)pyreen. Correlaties tussen enerzijds indicatoren voor houtverbranding (BC WB en levoglucosan) en anderzijds de som van de PAK en de individuele PAK werden onderzocht. Ook werd de correlatie van BC FF met de PAK onderzocht om na te gaan of er een betere correlatie is van bepaalde PAK met fossiele brandstoffen (verkeer en ander fossiele bronnen). Voor alle locaties samen vonden we een goede tot redelijke correlatie tussen houtverbrandingsindicatoren, BC afkomstig van fossiele brandstoffen en PAK. Verder stelden we vast dat de som van de PAK beter gecorreleerd is met houtverbrandings parameters dan met parameters voor fossiele brandstoffen. Wanneer we naar de afzonderlijke PAK kijken, zien we een iets minder goede correlatie van houtverbrandingsparameters (levoglucosan en BC WB ) met fluorantheen en pyreen (R 2 = 0,69 0,75) in vergelijking met de andere PAK (R 2 = 0,86 0,93). De correlaties met levoglucosan lagen hoger in vergelijking met BC WB , vermoedelijk omdat PAK en levoglucosan op dezelfde filter gemeten zijn, maar de verschillen zijn niet groot. De correlaties voor de afzonderlijke locaties waren vrij vergelijkbaar. De correlaties van fluorantheen en pyreen met BC FF lagen hoger op locatie B. Dit wijst er op dat deze locatie het meest be nvloed is door verkeer. Voor alle polluenten werd een verhoging ten opzichte van de achtergrond gemeten in het studiegebied en kleine verschillen werden waargenomen binnenin het studiegebied. De mate van verhoging ten opzichte van de achtergrond varieerde per polluent. Er is een toename vastgesteld van 12 17% voor PM 10 , 12 21% en 9 23% voor respectievelijk levoglucosan en BC WB , 32 75% voor BC FF en 6 26% voor de PAK. De waargenomen trend in enerzijds verschil in PAK tussen de locaties en anderzijds het verschil in BC FF en BC WB tussen de locaties wijst erop dat zowel verkeer als houtverbranding lokaal bijdragen tot de PAK concentraties. De metingen laten niet toe om in te schatten wat de aandelen zijn van lokale, regionale en buitenlandse emissies aan fijn stof afkomstig van houtverbranding. Hiervoor zou bijkomende en uitgebreider onderzoek nodig zijn. In deze studie werden twee methoden om het aandeel van houtverbranding te bepalen vergeleken: de tracermethode op basis van levoglucosan en de Aethalometermethode. Via de in het verleden reeds gebruikte tracermethode werd het gemiddelde aandeel houtverbranding aan PM 10 bepaald op 3,85 tot 4,66 3 (of 16,1 tot 16,9%). Van de lokale bijdrage PM 10 (op basis van verschil met de achtergrondlocatie) kan 20% toegeschreven worden aan houtverbranding. Ook via de Aethalometermethode werd het aandeel houtverbranding (aan BC en PM) berekend. Uitgemiddeld over de ganse meetperiode lag het aandeel houtverbranding aan BC tussen 24,6 4,4 % en 28,5 6,0 % en bedroeg de gemiddelde absolute waarde voor BC WB tussen 0,34 0,06 g/m 3 en 0,53 0,06 g/m 3 . Voor de periode waarop de filters geselecteerd zijn is het gemiddelde percentage vergelijkbaar (tussen 24,5 5,3 % en 29,3 6,5 %) maar ligt de gemiddelde absolute waarde voor BC WB hoger, met name tussen 0,70 0,55 % en 0,86 0,56 g/m 3 Voor de berekening van het aandeel houtverbranding aan PM via de Aethalometermethode werd eerst een factor toegepast uit de literatuur (C 2 = 675 m 2 ) om de gemeten absorptie voor houtverbranding om te zetten in stofmassa afkomstig van houtverbranding. Berekend met deze factor bedroeg de relatieve bijdrage tussen 42,2 17,4 % en 47,8 28,2 % en de gemiddelde absolute waarde voor PM WB tussen 7,2 7,3 g/m 3 en 9,3 7,6 g/m 3 . Op basis van deze factor vonden we voor de periode waarop de filters geselecteerd zijn een veel hogere


Page 8

Samenvatting VII absolute bijdrage aan PM van houtverbranding (PM WB ) tussen 14,0 11,1 g/m 3 en 15,7 10,0 g/m 3 . De relatieve bijdrage voor de geselecteerde periode was slechts iets hoger (tussen 53,2 13,7 % en 55,3 15,5 %). De gebruikte factor is gebaseerd op literatuurwaarden uit buitenlandse studies en het is niet zeker of we deze voor Vlaanderen kunnen toepassen. De bepaling van houtverbranding op basis van de Aethalometermethode (voor eenzelfde periode) vertoont een goede correlatie met de tracermethode (R 2 = 0,90). Uit de metingen is gebleken dat we de levoglucosan concentratie kunnen inschatten op basis van volgende formule: levoglucosan = 0,5 x BC WB Ondanks de zeer goede correlatie leiden beide methode n momenteel wel tot een verschillende inschatting van de totale bijdrage van houtverbranding aan PM 10 .Bij het gebruik van de standaard omrekingsfactor voor beide methoden liggen de resultaten van de Aethalometermethode 3,47 keer hoger dan bij de levoglucosanmethode. Dit is deels te wijten aan een vermoedelijke onderschatting door de tracermethode. Secundair organisch aerosol dat gevormd wordt na de emissie zal er voor zorgen dat de werkelijke factor hoger is dan de aangewende factor 10,7. Wanneer een recentere conversiefactor (22,56) voor de tracermethode wordt gebruikt uit een recente publicatie van Maenhaut et al. (2016) liggen de waarden van de Aethalometermethode een factor 1,65 hoger. Mogelijk is de recente factor wel aan de hoge kant omwille van secundaire aerosolvorming waarbij componenten in gasfase worden uitgestoten en later in deeltjesfase terechtkomen of eventuele afbraak van levoglucosan wanneer de bron verderaf gelegen is. Het lijkt ook waarschijnlijk dat de Aethalometermethode een overschatting geeft door de gebruikte factor . In een extra stap werd daarom de factor (C 2 ) die gebruikt werd bij de Aethalometermethode afgeleid uit d e EC en OC metingen die simultaan werden uitgevoerd in deze studie. Deze inschatting gaat ook gepaard met onzekerheden want bij de berekening van de factor zijn ook een aantal aannames nodig (onder andere factor f OC OM voor omrekening van gemeten OC naar OM (Organic Matter)) en de beschikbare dataset van EC en OC metingen in deze studie is beperkt (15 analyses per locatie). Bovendien heeft ook het al dan niet aftrekken van blancowaarden voor OC een effect. De factor werd berekend voor f OC OM = 1, 4 en 1,8 en voor deze laatst ook met aftrek van blancowaarden voor OC. De factor 1,4 werd in het verleden gebruikt in Chemkar studies maar is aan de lage kant daarom zal de berekening mat factor 1,8 een realistischere waarde geven. De resulterende factor C 2 was functie van de aannames maar voor elk van de aannames lager (tussen 152980 388220) dan deze uit de literatuur (675000). Wanneer we de factoren gebruiken vinden we een veel lagere inschatting van het aandeel houtverbranding; Voor de berekening met f OC OM = 1,8 en blanco correctie (C 2 = 388220) ligt de berekende bijdrage houtverbranding ruim 40% lager dan wanneer we de literatuurwaarde gebruiken. Bovenstaande geeft aan dat in beide methoden voor de bepaling van de bijdrage van houtverbranding tot de PM onzekerheden zijn over de gebruikte factor. Het is daarom aan te bevelen om deze methoden verder te onderzoeken. Het voordeel van de Aethalometermethode is de hoge tijdsresolutie waardoor het mogelijk is om zeer lokale bronnen te identificeren. Deze t abel toont de gemiddelde schatting van de bijdrage van houtverbranding aan PM 10 op basis van de 4 mogelijke berekeningswijzen:


Page 9

Samenvatting VIII methode PM WB ( g/m 3 ) Locatie A gem (min max) % PM WB in PM 10 Locatie B gem (min max) % PM WB in PM 10 Locatie C gem (min max) % PM WB in PM 10 Locatie E gem (min max) % PM WB in PM 10 Aethalometermethode C 2 literatuur (675000) 14,4 (5,6 33,4) 53,2 13,7% 15,0 (5,2 34,1) 54,6 14,9% 15,7 (5,4 35,9) 55,3 15,5% 14,0 (2,5 41,5) 54,6 19,1% Aethalometer methodePM WB C 2 = 388220* 8,30 (3,22 19,22) 30,6 7,9% 8,63 (3,01 19,59) 31,4 8,6% 9,04 (3,10 20,66 31,8 8,9% 8,04 (1,44 23,87) 31,4 11,0% Levoglucosan (factor 10,7) 4,31 (1,53 9,10) 16,4 5,1% 4,63 (1,97 8,65) 17,3 5,2% 4,66 (2,02 8,61) 17,5 5,8% 3,85 (0,75 9,60) 15,7 5,7% Levoglucosan (factor 22,56) 9,10 (3,22 19,18) 34,6 10,8% 9,75 (4,15 18,24) 36,4 11,0% 9,82 (4,27 18,15) 36,8 12,3% 8,11 (1,58 20,24) 33,1 11,9% * berekend met aannames f OC OM = 1, 8 en blanco correctie voor OC Op basis van bovenstaande kunnen we stellen dat wanneer we voor beide methoden (Aethalometermethode en tracermethode) de meest waarschijnlijke omrekening hanteren, 1/3 e van het PM 10 toe te schrijven is aan houtverbranding. Resultaten Emissiemetingen Emissiemetingen werden uitgevoerd op drie verschillende kachels waarbij een kachel herhaald werd met een andere mix van hout. Resultaten van de metingen worden uitgedrukt in concentraties omdat het exacte verbruik tijdens de bemonstering niet gekend is. Het houtverbruik werd opgevolg d en op basis daarvan werd ingeschat dat dit in alle testen ongeveer 3 kg/h bedroeg. Dit verbruik komt overeen met waarden uit de literatuur. De condities tijdens bemonstering (debiet, verdunning) waren vrij vergelijkbaar en de temperatuur in de verdunningstunnel was voldoende laag (12,7 18,2 C) om eventuele verliezen bij bemonstering te vermijden. De CO/CO 2 verhouding was vrij vergelijkbaar maar lag iets lager bij locatie 2 (0,054) in vergelijking met de andere drie metingen (0,071 0,86). Ook bij de opstart die werd gemeten voor meting 1_b lag de CO/CO 2 verhouding lager (0,049). De resultaten van de emissiemetingen toonden een groot verschil in emissies tussen de verschillende metingen welke te wijten kunnen zijn aan houtverwarmingsinstallatie, houtsoort, stookgedrag. Voor een van de locaties werd voor alle polluenten de laagste concentratie gemeten. Het verschil tussen de kachels was verschillend voor de verschillende polluenten; de hoogste waarde lag respectievelijk een factor 3,5; 5,0 en 6,6 hoger voor PM, OC en EC. Voor levoglucosan waren de verschillen kleiner met een concentratie tussen 3916 7688 g/m 3 . Voor de PAK waren de verschillen groter tussen de houtverwarmingsinstallaties (factor 11,6 voor B(a)P). De verschillen tussen de polluenten geven aan dat enkel stofemissies onvoldoende informatie geven over de schadelijkheid van emissies bij stoken. De PM/L ratio varieert tussen 10,5 en 26,9 en de OC/L varieert tussen 4,2 en 15,5. De hoge waarde voor PM/L geeft ook aan dat de bepaling van aandeel houtverbranding op basis van de veel gebruikte factor 10,7 waarschijnlijk onderschat is en een eventuele herziening van deze factor nodig is om de bijdrage van houtverbranding beter te kunnen inschatten.


Page 10

Samenvatting IX Conclusies Deze studie toont aan dat houtverbranding in een woongebied een rol speelt in lokale pollutie. De goede correlatie tussen houtverbrandingstracers en de PAK tonen aan dat houtverbranding een bron is van PAK. De inschatting van houtverbranding op basis van de Aethalometermethode biedt potentieel omdat continue opvolging hiermee mogelijk is. Toch is er nog onzekerheid over de toe te passen conversiefactor en is er verder onderzoek nodig om de factor te bepalen. Wanneer we voor beide methoden (Aethalometermethode en tracermethode) de meest waarschijnlijke omrekening hanteren vinden we dat 1/3 e van het PM 10 toe te schrijven is aan houtverbranding. Emissiemetinge n tonen aan dat er grote verschillen zijn in emissies tussen vier metingen van houtverwarmingsinstallaties. Voor de PAK zijn de verschillen het grootst. Factoren die van belang kunnen zijn, zijn type houtverwarmingsinstallatie, hout en stookgedrag. Over het relatief aandeel van lokale, regionale en buitenlandse bijdrage aan fijn stof door houtverbranding kunnen er momenteel weinig uitspraken gedaan worden en is er nog verder onderzoek nodig.


Tags: Download Inschatting van de bijdrage van houtverbranding door burgers aan luchtverontreiniging in ... PDF, Inschatting van de bijdrage van houtverbranding door burgers aan luchtverontreiniging in ... free pdf download, Inschatting van de bijdrage van houtverbranding door burgers aan luchtverontreiniging in ... Pdf online download, Inschatting van de bijdrage van houtverbranding door burgers aan luchtverontreiniging in ... 2017 download, Inschatting van de bijdrage van houtverbranding door burgers aan luchtverontreiniging in ....pdf, Inschatting van de bijdrage van houtverbranding door burgers aan luchtverontreiniging in ... read online.
About | Contact | DMCA | Terms | Privacy | Mobile Specifications
Copyright 2021 FilePdf