Download PS za nekemične metode varstva z nizkim tveganjem PDF

PS za nekemične metode varstva z nizkim tveganjem
Name: PS za nekemične metode varstva z nizkim tveganjem
Pages: 101
Year: 2017
Language: English
File Size: 1.95 MB
Downloads: 0
Page 3

2 B ... Kazalo vsebine Povzetek .................................................................................................................................................. 4 Uvod ........................................................................................................................................................ 7 Terminolo ki slo ar ek ............................................................................................................................ 9 Mikrobioti ni agensi, ki so osno a biopesticido .................................................................................. 13 Virusi kot bioti ni agensi ................................................................................................................... 15 Registrirani biopesticidi na osnovi virusov v EU in drugje po svetu .............................................. 15 Registrirani biopesticidi na osnovi virusov v Sloveniji ................................................................... 17 Analiza izku enj s podro ja arst a rastlin z irusnimi biopesticidi Slo eniji ............................. 18 Analiza potreb na podro ju arst a rastlin z virusnimi biopesticidi v Sloveniji ............................. 18 Iskanje re ite za po e anje uporabe biopesticido na osno i iruso ........................................ 19 Literatura ....................................................................................................................................... 19 Bakterije kot bioti ni agensi .............................................................................................................. 21 Registrirani bakterijski biopesticidi v EU in drugje po svetu ......................................................... 22 Registrirani bakterijski biopesticidi v Sloveniji .............................................................................. 26 Analiza izku enj s podro ja arst a rastlin z bakterijskimi biopesticidi Slo eniji ....................... 29 Iskanje re ite za po e anje uporabe bakterijskih biopesticido ................................................. 30 Literatura ....................................................................................................................................... 31 Gli e kot bioti ni agensi .................................................................................................................... 32 Registrirani biopesticidi na osnovi gliv v EU in drugje po svetu .................................................... 33 Registrirani biopesticidi na osnovi gliv v Sloveniji ......................................................................... 36 Analiza izku enj s podro ja arst a rastlin z gli nimi biopesticidi Slo eniji................................ 40 Analiza potreb na podro ju arst a rastlin z gli nimi biopesticidi Slo eniji ............................... 41 Iskanje re ite za po e anje uporabe biopesticido na osno i gli .............................................. 41 Literatura ....................................................................................................................................... 42 Makrobioti ni agensi za bioti no arst o rastlin ................................................................................... 44 Ogor ice kot bioti ni agensi .............................................................................................................. 45 Entomopatogene ogor ice (EPN) .................................................................................................. 45 Parazitske ogor ice pol e ............................................................................................................ 51 Analiza izku enj s podro ja arst a rastlin z ogor icami Slo eniji .............................................. 54


Page 4

3 Analiza potreb na podro ju arst a rastlin z ogor icami Slo eniji ............................................. 55 Iskanje re ite za po e anje uporabe EPN v Sloveniji ................................................................... 55 Literatura ....................................................................................................................................... 56 u elke in pr ice kot bioti ni agensi .................................................................................................. 57 Makrobioti ni agensi uporabljani EPPO regiji ............................................................................ 57 Makrobioti ni agensi uporabljani Slo eniji................................................................................. 58 Analiza izku enj s podro ja arst a rastlin z u elkami in pr icami Slo eniji ............................. 68 Analiza potreb na podro ju arst a rastlin z makrobioti nimi agensi Slo eniji ......................... 69 Iskanje re ite za po e anje uporabe makrobioti nih agenso .................................................... 70 Literatura ....................................................................................................................................... 71 Uporaba FFS na osno i biokemikalij, rastlinskih iz le ko , feromono in osno nih sno i ................... 73 Pregled izbranih MNT brez mikrobnih biopesticido ter makrobioti nih agenso , ki jih uporabljajo v tujini in v Sloveniji ................................................................................................... 73 Analiza izku enj s podro ja arst a rastlin s FFS na osno i biokemikalij, rastlinskih iz le ko , feromonov in osnovnih snovi v Sloveniji ....................................................................................... 80 Iskanje re ite za po e anje uporabe FFS na osno i biokemikalij, rastlinskih iz le ko , feromonov in osnovnih snovi ........................................................................................................ 82 Literatura ....................................................................................................................................... 82 Tehnolo ki ukrepi za varstvo rastlin ...................................................................................................... 84 Tehnolo ki ukrepi za arst o jagodi ja .............................................................................................. 84 Nekemijski ukrepi pri pridelovanju koruze ........................................................................................ 88 Splo ni ukrepi ................................................................................................................................ 88 Bioti ni pripra ki in ostali na ini.................................................................................................... 93 Stanje in raz oj no ih nekemi nih metod zatiranja ple elo polj inah ........................................ 94 Priporo ila za po e anje uporabe metod varstva rastlin z nizkim tveganjem ...................................... 97


Page 5

4 Povzetek Splo ni povzetek Alternati a kemi nim fitofarmace tskim sredst om (FFS) so okolju prijaznej e tehnologije, npr. ] v i l } o i ] ] Z } P v ] u } ~ a K } } metod z nizkim tveganjem (MNT), med katere sodijo uporaba FFS, izdelanih na podlagi mikroorganizmov, rastlinskih iz le ko , feromono in sno i z nizkim tveganjem (biopesticidi), uporaba koristnih organizmo za bioti no arst o rastlin, mehansko ali fizikalno zatiranje plevela, tehnolo ki ukrepi za arst o rastlin, ipd. Pri ujo a publikacija je pregled MNT, ki se jih poslu ujejo tujin, in ki so na razpolago v Sloveniji, s poudarkom na bioti nem arst u rastlin. Naj izpostavimo, da izraz bioti no arst o rastlin pojmujemo kot arst o rastlin, ki klju uje } } ] ] Z l } ] v ] Z } P v ] u } } ] } u v v ] Z } v ] l } o ] v i ] Z } ] Z } l } ] v i l } o i ] ] Z } P v ] u } ~ v P o l ] ] i ] } o } P ] o } v } o h X d l } } ] } ] v ] u } u u u } l } } } u l } ] } ] v ] Z P v } ~ l } ] v ] U o l ] v v } u } } P v } P } ] ) kot tudi mikrobioti nih agensov (t.i. FFS na podlagi mikroorganizmov, i.e. biopesticidov). Bioti ni pripra ki za arst o rastlin so zelo raznoliki. Bodisi gre za bioti ne pripra ke na osno i ~ o ] v ] Z l } ] v ] Z ] o ] ~ ] U o l U } P } ] U } ] ] ] l v } v } ] l } ] v ] Z u ] l } } P v ] u } ~ l ] i U P o ] U ] ] U ] o ] U l ] } } v } ] } ] ] } X s ] } u v i ni koristni organizmi, ki jih uporabljamo za bioti no zatiranje aO, imajo v okviru IPM velik pomen saj zaradi aro anja nara nih so ra niko ohranjajo splo no ra no esje med organizmi in zdr ujejo biotsko v } v } U l ] i l o i v } o P } } v } P } ljanje produktivnosti kmetijstva in gozdarstva. Ker te ilni l u ] v ] ] ] ] o i i } u l } } l } o i l } v v } i o } l U u ] i } } } v ] l ] ] v P } v } u l ] } o } l } l l } v i } ] } ] ] } oz. bioti nih pripravkov in zmanj anju uporabe kemi nih FFS. Uporaba bioti nega zatiranja aO sicer nara a, vendar je v primerjavi z uporabo klasi nih kemi nih FFS v Sloveniji izjemno nizka. Na splo no je tujini (EPPO regija, ZDA) registriranih eliko e biopesticido in b ] } ] v ] Z ] l } v } v } ] l } ] v ] Z ] o ] l } ^ o } v ] i ]. Delno je to posledica majhnosti celotnega trga kmetijske pridelave v Sloveniji, delno tudi specifike slovenskega kmetijstva, ki si s svojimi razdrobljenimi kmetijskimi po r inami ne more pri o ] ] i } o ] l o ] v in specializacije, ki bi omogo ala poglobite znanja zahte nej ih oblik arst a rastlin X ] } ] v } } o ] v i v o } v } i } l } v v ] } v o v P l u ] v P ] v i a K U Z l ] v } P l } i v i P U X ] X } ch down u inka. Iz slednjega izhaja tudi o } v } nezaupanje bioti no arst o, ki pa gla nem iz ira ] v } v P v v i U v } v i } v ] Z l } ] ] U l ] i ] Z ] } ] v } } v ] ~ i v } v } l u ] i } U } } l } o i ] v o } l P ia, itd.). Uporaba MNT in zlasti bioti nega arst a rastlin zahte a posebna znanja in izku nje. To pa zahteva ustrezno strokovno raziskovalno podporo in izobra e anje uporabniko t pridelo alce , pri emer je } ] } l } o i ] v l u ] i } v ] u o } l o v u } u } i U P } } ] v i ] Z } } ] u o v ] v l } ] } U i } o Z l } v ] v l } ] U } o P v i ] Z } o i ] l u ] v & & ^ v v ] v U l ] o Z l } l } i i } l } ] v ] u ~ u ] l } } P v ] u } u X Pregled strokovne literature, s katerim smo eleli oceniti izku nje uporabe MNT slo enskem prostoru, nam je podal sliko, da je stanje raziskovalnega poskusni t a o uporabi koristnih makro ali mikrobioti nih agenso v Sloveniji sorazmeroma


Page 6

5 neraz ito, saj e ina prispe ko zgolj teoreti no obra na a mo nost uporabe omenjenih koristnih organizmo . Na drugem mestu so prispe ki o najdbah raznih rst nara nih so ra niko Slo eniji. a v i (objavljenih) znanst eno razisko alnih izku enj je s podro ja uporabe entomopatogenih } P } ] ] v entomopatogenih gliv. Zavedamo pa se, da opravljen pregled objav ne predstavlja celostnega vpogleda v stanje podro ja Slo eniji, saj verjetno nismo analizirali vseh relevantnih objav. Po zetek gla nih ugoto ite po posameznih tipih MNT biopesticidi, makrobioti ni agensi in Z v } o } l ] l ] } o ] v X Zaenkrat je komercialno dostopno manj e te ilo bakterijskih biopesticidov. Eden od razlogov je goto o ta, da je u inko itost bioti nih agenso na adno ni ja primerja i s kemi nimi pripra ki in ] } v ] v i a K i v v } o i ] l } ] l u ] vem zatiranju. Kljub temu je interes za uporabo mikrobnih bioti nih agenso elik, saj je njiho a uporaba edina alternati a primerih } v i o ] } ] l u ] v ] Z FFS ter primerih, kjer so kodlji ci raz ili odpornost proti kemi nim sredst om. Nadalje je pra iloma karenca pri biopesticidih kraj a, ali pa je celo ni. Stro ki ] o ] } ] ] } } ] o } u ] i ] } ] o l u ] v ] Z ] l } , zato tudi cena za potro nika na adno predsta lja izzi . ate ilne viruse uporabljamo za zatiranje bolezni in kodljivce kmetijskih rastlin. Naj e pripra ko i l o } ] U X i X ] ] ] v o } ] ] X d ] l } o i u l } o i ] U l ] } ] v } u ] i v ] } u ] v i ] Z i l } ] ] X l o } ] ] } l i i } u o l X E v } ] u i } o } } l v } P } ] o i l ] Z } P v ] u } U } P } } o Z l } } l ] i } o v } } o l X W } P ] v ] ] ] } l ] ( ] v } ] v ] } v v ] l } ] v o l ] v druge organizme in so primerni za uporabo tudi ekolo ki pridela i. Obenem so bakulo irusi sprejeti l } v ] v l } ] v U l i } ] o ] & ^ ~ } v & } } ^ ( Z } ] X W v } l o } ] } i U i ] Z o Z l } u u } ] v } P ] Z ] l } } o ] v X Negativna lastnost bakulovirusov pa je po asnej e delo anje in hitro spiranje po nanosu, metem ko je sam nanos pripravka enostaven. Pripravke na osno i bakulo iruso e inoma pridelujejo in vivo, torej znotraj gostiteljev, zato so tovrstni pripravki dragi. Glive imajo te ilne lastnosti, ki so ugodne za raz oj sredste za bioti no arst o. Predsta ljajo u i Z v } P v i l } ] v v v } P v ] u U l } } o U v ] l ] ] v drugi talni (mikro)organizmi ter za nara ne so ra nike, kot so parazitske osice in ple v ] o l ] Z } ] X s ] ] ] u i } l o i v } o } P } l } ] u ] Z X E } } } l ] o v } ] v l ] Z entomopatogenih in talnih gliv imajo irok spekter delovanja in tako nudijo e mo nosti za uporabo, saj hkrati opra ljajo e log, npr. ] i } } o } v o v } v } in hkrati zaviralno delujejo na rastlinske patogene ali rastlinsko parazitske ogor ice ter spodbujajo rast rastlin. Makrobioti ni koristni organizmi ( u elke in pr ice) se za bioti no arst o Slo eniji uporabljajo predvsem za zatiranje listnih u i (Aphididae), rastlinjako ega itkarja (Trialeurodes vaporariorum) in tobako ega itkarja (Bremisia tabaci). V Slo eniji so gla ni uporabniki teh proiz odo e ji tr ni pridelovalci zelenjadnic, uporaba pa je v glavnem omejena na vnose v zavarovanih prostorih. Ocenjujemo, da zna a skupna po r ina teh } } } P } o i ] o ] v } Z X


Page 7

6 Entomopatogene ogor ice (EPN) imajo dobre lastnosti za u inko ito bioti no arst o rastlin, saj v ] u i } v P ] v ] Z o ] } v } l } o i U o Z l } i ] Z } o i u } v } } v ] Z } u } i ] Z U ] u i } o ] l } P } ] o i u o ] v l ] u ] l } o i ] ] U v } v } u v } i i } U } l } u ] o v } } }pne in niso fitotoksi ne. Njiho o delo anje je ciljno t gostiteljski organizmi so gla nem le kodlji e u elke, le l } ] v l v v X W E o Z l } v o ] v v v i } l } ] o v ] u ] U l ] } namenjene za fitofarmacevtska sredstva ali z opremo za gnojenje. Z ustrezno tehniko nanosa in uporabo sredst a ustreznem raz ojnem stadiju kodlji ca lahko tudi z uporabo EPN dose emo ] u o i ] } ] v l } ] } l } } } ] v l ] ] } X W E o Z l } l } u ] v ] u } ] o v ] u ] & & ^ ] v ] } o ] u ] ] } ] v ] u ] P v ] o ] v v u v X Med metode varstva rastlin z nizkim tveganjem (MNT) brez mikrobnih biopesticidov ter makrobioti nih agenso spada irok nabor sno i, ki so nara no prisotne na em okolju ter slu ijo } o } v i } o v ] U l } o i ] U o o }v ali delujejo spodbujevalno na rast rastlin. Zaradi izjemne irine podro ja naj izposta imo le nekatere piretrin (in drugi rastlinski iz le ki), abamektin, spinosad (fermentacijski produkti bakterij), eplo, apneni du ik, kaolin, diatomejska zemlja, feromoni (uporaba za zbeganje, monitoring ali mno i ni izlov aO), minerali in pripravki za krepitev rastlin, itd. Pri (nekemijskih) tehnolo kih ukrepih varstva rastlin veliko pozornost namenjamo preventivnim ukrepom. Razlogo za to je e , med pomembnej imi i i } U i u P ] i } U } v i ] Z razvojnih fazah posevka, iz ajanje ukrepo prakti no nemogo e. Nekemijske Z v } o } l ukrepe lahko v grobem razdelimo na ukrepe, ki jih izvedemo pred rastno dobo ter na ukrepe, ki jih lahko izvajamo med rastno dobo koruze. Pri tem je potrebno dodatno upo te ati na ine u inko anja } o } v ] Z l } U v X v l ] l ] } v u v i v ] v i } i l } o i ] ] Z } P v ] u } U drugi spodbujajo naravno odpornost gojene rastline, spet tretji celovito spreminjajo mikro ekosistem rastline in tal itd. Razdrobljena posest in doseganje nizkih hektarskih donoso pridelo alce od ra a od in esticij P } Z v } o } l } } u } v l u ] v } ] v i o o } X ] P } v l u ] v ] Z v } o } l ] ukrepi na enoto proizvodnje dragi in e ini primero ekonomsko gledano niso upra i eni.


Page 8

7 Uvod Besedilo pripravila dr. Jaka Razinger in dr. Gregor Urek. Alternati a kemi nim fitofarmace tskim sredst om (FFS) so okolju prijaznej e tehnologije, npr. ] v i l } o i ] ] Z } P v ] u } ~ a K) z uporabo metod z nizkim tveganjem (MNT), med katere sodijo mehansko ali fizikalno zatiranje ple ela, mehansko ali fizikalno odstranje anje napadenih ali oku enih o ] v o ] v i ] Z } ] Z o } o ] l } o i ] ] Z } P v ] u } U } & & ^ U ] o v ] Z v } o P ] mikroorganizmo , rastlinskih iz le ko , feromono in sno i z nizkim t eganjem, uporaba koristnih } P v ] u } ] } ] v } } o ] v U } } v } v ] Z v } ] U l l o l } v } u U l ] i ( ] } ( u l U v ] ] } ] ] } o } } Pistraciji ali dovoljenja, in uporaba pripra ko , ki so do oljeni za ekolo ko kmeto anje (U.l. RS, t. 43 2014). s u } } ] o } u } kot alternativno kemi nim FFS uporabljali izraz metode (varstva rastlin) z nizkim tveganjem (MNT). V po eza i s edalje e l } o } l ] u ] ] o } o ] ] v } o u ] U l ] v v i } } } v ] Z o ] l ] i Z l o ] v ] Z ~ ] ] v ] v ] Z U l u ] v ] Z ] ] } U ] v v i } l } o i l P ] v v P v i l } v v ] Z } } v ] l } ^ o } v ] i ] v ] v } } MNT. V primeru, da je uporaba MNT do olj u inko ita in lahko z njimi uspe no ob ladujemo aO, jih ok iru integriranega varstva rastlin (IVR) uporabljamo prednostno. Posta lja pa se pra anje, kaj je primeru zdra st enega o ] v } ] } u ] v i a K } } o i ] v l } ] } ] v l i } u v ] v } } o } v i a K ~ o i ] i ( ] v ] ] i } v i v P ] v i X } ] } u v } U l u ] v } o ] v ] P } o i i } ] } l } ] v l } ] } ] ] v i a K U i v i ] Z } } l } o } l P ] v trajnostnega idika problemati na, je neposredna primerja a u inko itosti med klasi nimi ~ l u ] v ] u ] & & ^ ] v MNT naj e krat nemogo a. Poudariti je namre potrebno, da se ustrezna stopnja ] v l } ] } ] } ] } u v } v i ] v i a K o Z l } v i l } u P ] i } / s Z U l } } l o i v o ] v u } ] v i a K X W } i v i v } l v i ] v l } ] } ] & & ^ v ] l ] u P v i u l } u ] o v ] Z ] l } ] } ] v } } o ] v slovenskem prostoru. Uporaba MNT in zlasti bioti nega varstva rastlin zahteva posebna znanja in posebne postopke. To pa zahteva ustrezno strokovno podporo in izobra e anje uporabniko t pridelo alce , pri emer je treba } ] } l } o i ] v l u ] i } v ] u o } l o v u } u } i U P } } ] v i ] Z } } ] u o v ] v l } ] } U i } o Z l } v ] v l } ] U } o P v i ] Z } o i ] l u ] v & & ^ v v ] v U li lahko kodujejo koristnim (mikro)organizmom. Skladno s tem smo pripra ili poro ilo o nekemi nih metodah arst a rastlin, oz. MNT, s poudarkom v ] } ] v u o ] v X E i pripomnimo, da izraz bioti no arst o rastlin pojmujemo kot arst o rastlin, ki klju uje uporabo i ih koristnih organizmo oziroma nara nih so ra niko ali v i ] Z } ] Z } l } ] v i l } o i ] ] Z } P v ] u } ~ v P o l ] ] i ] } o } P ] o } v } o h X d l } } ] } ] v ] u } u u u } l } } } u l } ] } ] nih agensov (koristne pr ice, u elke in entomopatogene ogor ice) kot mikrobioti nih agenso (t.i. FFS na podlagi mikroorganizmo , i.e. biopesticidov). Poro ilo je razdeljeno na tiri vsebinske sklope: mikrobioti ni agensi, ki so osno a biopesticidov (bakterije, glive, ter virusi); makrobioti ni agensi (agronomsko koristni insekti in pr ice v } u } } P v } P } ] V } & & ^ v } v } ] ] } l u ] l o ] i U o ] v l ] Z ] o l } U ( } u } v } ] v osnovnih snovi; ter tehnolo ki ukrepi za arst o rastlin U l ] l o i i ] v l u ] v } ] v i plevelov. Vsak vsebinski sklop smo nadalje razdelili na tiri osnovna poglavja: pregled nekemi nih


Page 10

9 4 " ae "" Slo ar ek pripra ili dr. Jaka Razinger, dr. Barbara Geri Stare, dr. Melita atruk o i U X D } i s ] l Marn Terminolo ki slo ar ek pojmo po ezanih z metodami arst a rastlin z nizkim t eganjem in ] } ] v ] u ] v i u l } o i ] Biopesticid Izraz na splo no uporabljamo za FFS, ki sebuje i e mikroorganizme (gli e, bakterije, ivali ali viruse), ter lahko, ne pa nujno, tudi njihove metabolite, se pravi je narejen na podlagi organizmo za bioti no zatiranje t obi ajno patogeno . Po formulaciji in aplikaciji je podoben l u ] v u ] l ] v P } ] i v } } o i u } Z ] } u v i v i } o ] i l } o i ] P } P v ] u ] l l } } v u } o } v i l } o i ] ] Z } P v ] u } X Za ob irnej o definicijo glej tudi pogla je Mikrobioti ni agensi, ki so osno a biopesticido . Bioti ni agens Koristni organizem, ki se uporablja ok iru bioti nega varstva. Delimo jih na predatorje, parazitoide ter patogene bakterije, gli e, irusi, alge (Angle ki izraz Biological control P v h X Bioti no arst o rastlin Varst o rastlin, ki klju uje uporabo i ih koristnih organizmo oziroma naravnih so ra niko ali njiho ih produkto za zatiranje kodlji ih organizmo (Angle ki izraz i ] } o } P ] o } v } o h X Opomba: Po Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin ZZVR 1 (Uradni list RS, t. 45/01, 52/02 ZDU 1 in 45/04 ZdZPKG) dopolnjen z ZZVR 1A (Uradni list RS, t. 86 04) je Bioti no } o ] v ( ] v ] v } l } v ] v } o } v i l } o i ] ] Z } P v ] u } l u ] i ] v P } U l ] } o i ] v v } v ] l U v P } v ] o ] l } u ] } i o ] v i ] Z } } l ] v P organizme, ki se morejo sami razmno e ati. ZZVR dodatno uvede pojma 'Domorodne' in 'Tujerodne' rste koristnih organizmo , ki jih je mo uporabljati ok iru bioti nega arst a. Terminolo ki problem pa nastane, ker Pra ilnik o bioti nem arst u rastlin (Uradni list RS, t. 45 06) predvideva le uporabo makrobioti nih oz. i alskih koristnih organizmov ok iru bioti nega arst a rastlin. In to lahko privede do zmotne interpretacije, da uporaba mikrobioti nih koristnih organizmov (bakterije, glive, virusi, pra i ali) ne predstavlja bioti nega arst a. Bioti no zatiranje kodlji ce Zatiranje kodlji ih organizmo z uporabo i ih koristnih organizmo } ] } u v v ] Z } v ] l } o ] v i ] Z } ] Z } l } ~ v P o l ] ] i ] } o } P ] o u v P u v h X Entomopatogene glive (EPF): glive ki so patogene za ( kodlji e) u elke. Termin se uporablja tudi za P o ] U l ] } } P v ] X Entomopatogene ogor ice (EPN) ogor ice, ki parazitirajo u elke. Lahko ubijejo s oje gostitelja (na X l } o i ] } o l } X Gojenje je namno e anje koristnih organizmov v nadzorovanih pogojih na podlagi izdelanega protokola gojenja koristnih organizmo , ki zagota lja, da rsta ne spremeni s ojih fiziolo kih in u } ( } o } l ] Z o v } ] X Infekcija Sposobnost mikroorganizma, da stopi, pre i i in se mno i do zetnem gostitelju.


Tags: Download PS za nekemične metode varstva z nizkim tveganjem PDF, PS za nekemične metode varstva z nizkim tveganjem free pdf download, PS za nekemične metode varstva z nizkim tveganjem Pdf online download, PS za nekemične metode varstva z nizkim tveganjem 2017 download, PS za nekemične metode varstva z nizkim tveganjem.pdf, PS za nekemične metode varstva z nizkim tveganjem read online.
About | Contact | DMCA | Terms | Privacy | Mobile Specifications
Copyright 2021 FilePdf