Download Het astma formularium: Een praktische leidraad PDF

Het astma formularium: Een praktische leidraad
Name: Het astma formularium: Een praktische leidraad
Author: j. c. c. m. in t veen
Pages: 101
Year: 2017
Language: English
File Size: 2.51 MB
Downloads: 0
Page 4

?2016 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden ver veelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elek tronisch, mechanisch, door fotokopiee nof opnamen, hetzij op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopiee n uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet j o het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Samensteller(s) en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een betrouwbare uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor drukfouten en andere onjuisthe den die eventueel in deze uitgave voorkomen. ISBN 978 90 368 1057 9 NUR 870/871 Ontwerp omslag: Designworks, Oud Gastel Ontwerp binnenwerk: Studio Bassa, Culemborg Automatische opmaak: Pre Press Media Groep, Zeist Bohn Stafleu van Loghum Het Spoor 2 Postbus 246 3990 GA Houten www.bsl.nl


Page 9

1Pathofysiologie en etiologie 1.1 Wat is astma? Astma is een aandoening van de luchtwegen, gekarakteriseerd door een chronische luchtweginflammatie die op den duur leidt tot structurele veranderingen, de zogeheten luchtwegremodelle ring. Deze ontstekingsreactie uit zich in nog niet geheel opge helderde pathofysiologische fenomenen, waaronder een over matige prikkelbaarheid van de luchtwegen; hierdoor ontstaan de klachten van kortademigheid en piepen. In verband met de genoemde vraagtekens is de definitie van astma vooralsnog een beschrijvende: Astma is een chronische inflammatoire aandoening van de luchtwegen waarbij vele cellen en hun producten een rol spelen. De chronische ontstekingsreactie wordt gekarakteriseerd door een bronchiale hyperreactiviteit met een aanvalsgewijs optre dende bronchusobstructie, met als gevolg klachten van kortade migheid, piepende ademhaling, sputumproductie en hoesten. De bronchiale hyperreactiviteit is de eigenschap van de luchtwe gen om met een versterkte bronchusobstructie te reageren op prikkels waarop gezonde mensen niet of nauwelijks reageren. Hierbij is er een verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen voor allergische (IgE gemedieerde) en/of niet allergische prikkels (in spanning, rook, fijn stof, mist, kou, virale infecties). Deze wis selende obstructie, doorgaans meer uitgesproken in de vroege ochtend, is in de regel reversibel of met medicatie te verhelpen.


Page 10

1.2 Pathologie De ontstekingsreactie bij patie nten met astma is persisterend van karakter, zelfs al zijn de symptomen episodisch, en is aanwezig in de diverse klinische presentatievormen van astma. De inflamma tie beperkt zich in de regel niet tot de longen, maar is ook in het neusslijmvlies terug te vinden. Bij zestig tot zeventig procent van de patie nten met allergisch astma komt allergische rhinitis voor. Bij blootstelling aan een allergeen kan een vroege en/of late reactie ontstaan. Bij de vroege reactie vindt degranulatie van de mestcellen plaats, waardoor mediatoren vrijkomen die broncho spasme, oedeem en hypersecretie veroorzaken. Bij de late reactie spelen ontstekingscellen een essentie le rol. Van alle astmapa tie nten met een allergie vertoont de meerderheid o f een vroege reactie o f een combinatie van een vroege en een late reactie. Klassiek werd hierbij de (geactiveerde) eosinofiele granulocyt als de belangrijkste ontstekingscel gezien. Daarnaast zijn andere cellen in toegenomen aantallen aanwezig in de luchtwegen, zoals de geactiveerde mestcel en de T lymfocyt (waaronder de Th2 helpercel). De dendritische cel is van belang bij antigeen presentatie en Th2 activatie (zie paragraaf 1.4). Macrofagen, ge activeerd door allergenen, zijn in aantal toegenomen in de luchtwegen van patie nten met astma. Hoewel de rol van de neutrofiele granulocyt onduidelijk is in het ontstekingsproces, wordt deze cel teruggevonden bij patie nten met ernstig astma. Niet alleen primair inflammatoire cellen spelen een rol, ook luchtwegcellen zelf (epitheelcel, gladde spiercel, fibroblast en zenuwcel) lijken van belang in het ontstekingsproces (zie figuur 1). Hierbij ontstaat een ingewikkelde interactie tussen alle cellen, waarbij vele inflammatoire stoffen een aandeel hebben (zie tabel 1). Corticostero den zijn zeer krachtig en effectief in het remmen van de ontsteking, met verbetering van klachten en spirometrie. Dit medicament heeft zijn aangrijpingspunt niet op een speci fieke cel of stof, maar juist op de gehele cascade bij astma. Geen der betrokken mediatoren heeft voor zover bekend een zodanig doorslaggevenderoldatselectieveblokkadehiervanhetinflam matoire proces kan opheffen. Alleen specifieke leukotrie nen blokkade geeft verbetering van symptomen en longfunctie. Naast het inflammatoire proces pur sang, spelen ook structurele veranderingen een rol. Oedeem is het gevolg van de toename aan cellen en de bijkomende ontstekingsreactie en vasodilatatie/ Het Astma Formularium12


Tags: Download Het astma formularium: Een praktische leidraad PDF, Het astma formularium: Een praktische leidraad free pdf download, Het astma formularium: Een praktische leidraad Pdf online download, Het astma formularium: Een praktische leidraad By j. c. c. m. in t veen download, Het astma formularium: Een praktische leidraad.pdf, Het astma formularium: Een praktische leidraad read online.
About | Contact | DMCA | Terms | Privacy | Mobile Specifications
Copyright 2021 FilePdf